Akumuliatorių utilizavimas

Ne visus buities chemijos produktus iki galo suvartojame. Tenka išmesti pasenusius baterijas ir akumuliatorius bei elektros ir elektroninės įrangos atliekas. Visos šios pavojingos atliekos dažnai nesusimąstant išpilamos į bendrą šiukšlių konteinerį, pamiškę ar šalikelės griovį, taip sukeliant pavojų viskam, kas gyva. Patekusios į aplinką pavojingos medžiagos gali garuoti, patekti į gruntinius vandenis.

Kai baterijos naudojamos, jos žalos nedaro. Tačiau ir automobilio akumuliatorius, ir maža baterija turi vienokių ar kitokių metalų. Ypatingą grėsmę aplinkai kelia baterijose esantys sunkieji metalai – švinas, gyvsidabris ir kadmis. Kiti baterijose esantys sunkieji metalai – cinkas, varis, manganas, litis ir nikelis – taip pat kaupiasi aplinkoje ir todėl neturėtų būti šalinami kartu su komunalinėmis atliekomis. Jei baterijų ir akumuliatorių atliekos išmetamos į sąvartynus su buitinėmis atliekomis, jos pradeda irti ir skleisti medžiagas, kurios gali pakeisti cheminę dirvožemio sudėtį. Iš aplinkos sunkieji metalai gali patekti į maistui auginamus augalus, būti išplauti į vandens telkinius ir iš čia patekti į gyvūnų bei žmonių organizmus.

Baterijos ir akumuliatoriai atitinkamai ženklinami, tokiu būdu juos išskiriant kaip pavojingus aplinkai. Ženklinimas nurodo:

kad išeikvotos baterijos ir akumuliatoriai turi būti surenkami atskirai nuo kitų buitinių atliekų (ženklinimo simbolis, nurodantis atskirą surinkimą, yra kryžmai perbrauktas konteineris);
kad baterijose ir akumuliatoriuose yra sunkiųjų metalų (ženklinimo simbolis, nurodantis, kad yra sunkiųjų metalų, yra atitinkamo sunkiojo metalo cheminis simbolis (Hg, Cd ar Pb) priklausomai nuo baterijos ar akumuliatoriaus tipo).
Pagal ES reikalavimus, akumuliatoriai ir baterijos turi būti surenkamos ir perdirbamos taip, kad būtų galima pakartotinai panaudoti visas medžiagas, sudarančias šias atliekas – sunkiuosius metalus, plastikus, sieros rūgštį, stibį ir kitas chemines medžiagas.

Panaudotas baterijas ir akumuliatorių atliekas būtina rinkti, išskirti iš bendro atliekų srauto ir išmesti į specialius konteinerius, statines, dėžutes ar kitokias tam skirtas talpyklas. Tokias talpyklas dažniausiai galima rasti prekybos centruose, valstybinėse ir savivaldos įstaigose, degalinėse, švietimo įstaigose bei kitose baterijų ir akumuliatorių įsigijimo vietose.

Pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančias teisės normas, visos surinktos baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti perduodamos šias atliekas tvarkyti turinčioms teisę įmonėms.

Baterijos ir akumuliatoriai priimami nemokamai.